แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ท่านได้อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนสินค้าแล้ว และสินค้าที่ท่านแจ้งเปลี่ยนตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณลูกค้า กรุณาอ่าน “เงื่อนไขและข้อกำหนด” ก่อนกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้านั้นเข้าเงื่อนไขที่ระบุหรือไม่